İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Vosmer Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.  (“Şirket”)/ tarafından işletilmekte olan www.vosmer.com.tr internet sitesi (“Site”) ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte (“Platform”) olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi

Şirket, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, şirket internet sitelerinde sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması, ürün ve hizmetlere ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin veri sahiplerine iletilmesi, siteler üzerinden iletilen mesajların değerlendirilmesi, bilgi taleplerinin karşılanması, şikayetlerin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, satış sonrası hizmetlerin sağlanması, şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi taleplerinin karşılanması, ilgilenilen ürün ve hizmetlere ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin veri sahiplerine iletilmesi, taleplere istinaden Şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgilerin veri sahipleri tarafından sağlanan iletişim adreslerine gönderilmesi, test sürüş taleplerinin alınması, test sürüşünün gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda veri sahipleri ile iletişime geçilmesi, ilgilenilen araca ilişkin bilgileri edinebilmesi, diğer bilgi taleplerinin karşılanması, temas kurabilmesi ve bu kapsamda veri sahipleri ile iletişime geçilebilmesi, müşteri arızalı araç yardım taleplerinin alınması, arızalı aracın bulunduğu yere yardım yönlendirilmesi ve bu kapsamda satış sonrası hizmetlerinin sağlanması amaçları dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda Veri Sahibi’ne gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

 

Şirket ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Veri Sahibi’ne gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi ile temas kurmak veya Veri Sahibi’nin Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Veri Sahibi’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Şirket ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Şirket, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Şirket ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Veri Sahibi’nin sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra Veri Sahibi’ne Site’de ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dâhilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.vosmer.com.tr adresinde yer alan Vosmer Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Talepler ücretsiz olarak karşılanacak olup taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ek bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Şirket’in kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)  10. maddesi çerçevesinde Vosmer Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş. (Şirket) tarafından müşteriler için toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detaylar ve kişisel verilerin gizliliği, temel hak ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Vosmer Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2- Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz Şirketimiz tarafından; verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak; çağrı merkezi, canlı destek, telefon, e-posta, internet sitemiz ve sosyal medya gibi iletişim kanalları üzerinden otomatik olarak, Vosmer Otomotiv temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla anket, form ve ürün veya hizmetin sunulması sırasında kullanılan belge ve formlar üzerinden otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ve/veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; i) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, v) İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bu işleme şartların bulunmaması halinde açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda toplama yöntemi ve hukuki sebebi belirtilen Müşterilerimizin İşlenen Kişisel Verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi gibi bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Lokasyon Verisi Kişisel veri sahibinin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya çalışanların araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri gibi bilgiler
Hukuki İşlem Bilgisi Şirket’in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar
İşlem Güvenliği Bilgisi IP Adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi kişisel veriler
Risk Yönetimi Bilgileri Şirket’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, gelir bilgisi gibi veriler
Pazarlama Bilgisi Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler
Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Sağlık Bilgileri Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri
Biyometrik Veri Parmak izi bilgileri
Araç Bilgisi Plaka, şasi, ruhsat bilgisi gibi bilgiler

 

3-Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz;

 • Ürün veya hizmetin sunulması temel olmak üzere Vosmer çatısı altında araç satın alma, satış, servis, hasar departmanlarına bağlı iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili bilgilendirme, reklam, kampanya ve promosyonlardan haberdar edilmeniz başta olmak üzere iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların ticari, hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin icrası için bilgi verilmesi amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve ilkeleri dahilinde işlenebilecektir.

 

Bu kapsamda Kişisel Verileri İşleme Amacı kategorizasyonu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

İşleme Amacı Kategorizasyonu Açıklama
Ürün veya hizmetin sunulması temel olmak üzere Vosmer çatısı altında araç satın alma, satış, servis, hasar departmanlarına bağlı iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi Yeni ve ikinci el araç satın alım ve satışı,

Satış sonrası hizmetlerinin ifası,

Yedek parça ve aksesuar satışı,

Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Hasar yönetimi gibi satış sonrası hizmetler yerine getirilebilmesi, hasarların takibi amacı ile değerlendirme yapılması,

Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,

İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,

Satışa bağlı faturalandırma dâhil her türlü muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetimini gerçekleştirmek,

Garanti, kasko ve sigortalama süreçlerini takip etmek ve bu konularda müşterilerin tüm işlemlerini gerçekleştirmek

Ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili bilgilendirme, reklam, kampanya ve promosyonlardan haberdar edilmeniz başta olmak üzere iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,

Sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan haberdar etmek,

Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak,

Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak, geri dönüş sağlayarak memnuniyet telefon, SMS, web, dijital platformlar vb. üzerinden anketi yapmak,

Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,

Müşteri temelli gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,

Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanmak ve düzenlemek

Talep ve şikâyetlerin takibi Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,

Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası Vosmer Otomotiv A.Ş. finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerini programlanmak ve takip etmek,

Sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, ikame araç temini vb. gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasını gerçekleştirmek,

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri iyileştirilmek ve geliştirilmek, ticari ve iş stratejilerini belirlenmek ve uygulanmak

 

Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların ticari, hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini Lisansiyer ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,

Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,

İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,

Bayi zincirinde Kurum işleyiş ve politikaları ile Bayi işleyiş ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi,

Kurum merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,

Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Kurum’un ve Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin etmek,

İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlamasını ve takibi yapmak,

Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkânlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,

 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin icrası için bilgi verilmesi Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

Vosmer Otomotiv A.Ş. hukuk işlerinin icrası/takibi,

Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasını yapmak,

 

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

4- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dâhilinde; Şirketimizin ticari, mali ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari, mali ve hukuki işlerinin takibi ve ilgili kişi için hizmet sunulması amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş süreçlerinin bir gereği olarak iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan kuruluş ve servislere, ilgili kişinin talebi üzerine sunulacak hizmetler için çözüm ortaklarımız ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.  

 

Şirketimiz, faaliyetleri kapsamında yetkili bayiliğini üstlendiği Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ve Yüce Auto Motorlu Taşıtlar A.Ş. ve bu şirketlerin grup şirketleri ile ilgili kişinin talebi üzerine sunulacak hizmetler için çözüm ortaklarımız ve ifa yardımcısı konumundaki şirketler (iş ortakları) aracılığıyla ticari faaliyet ve hizmetlerini yürütmektedir. Kişisel verileriniz, belirttiğimiz iş ortaklarımıza, sunduğumuz hizmetlerin takibi/yürütülmesi sırasında kullandığımız program/yazılımlar aracılığıyla paylaşılmaktadır. İşin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak bu veriler hem Şirketimiz hem de iş ortaklarımız tarafından işlenebilmektedir.

 

Ayrıca, kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla sadece bu hizmetin kullanılması ile sınırlı olmak üzere bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar üzerinden bizlere ulaşmanız halinde iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz (kimlik, iletişim ve araç bilgisi) yurt dışına aktarılabilmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar dâhilinde yetki erişimine sahip çalışanlar tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gereken ölçüde erişilebilmektedir.

 

Bu kapsamda aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları Şirketimizin ticari, mali ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari, mali ve hukuki işlerinin takibi,

İlgili kişi için hizmet sunulması

Tedarikçiler Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirkete hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. İlgili kişi için hizmet sunulması,

İletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması,

İş Ortakları Şirketin ticari faaliyetlerini birlikte yürüttüğü gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri Şirketimizin ticari ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin talebi üzerine sunulacak hizmetler,

İşin Yürütülmesi (ticari faaliyetlerin yürütülmesi)

 

5- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK 11. madde uyarınca kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak,

 

1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6- Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7- Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızı giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya e-posta ile kvkk@vosmer.com.tr ve güvenli elektronik imzalı vosmer@hs01.kep.tr (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere, www.vosmer.com.tr internet sitesinde yer alan Vosmer Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kamera Aydınlatma Metni

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

Web: www.vosmer.com.tr

Mersis: 0925041251300013

Adres: Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR