VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. ÇALIŞAN / ÇALIŞAN ADAYI / STAJYER KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)  10. maddesi çerçevesinde Vosmer Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş. (Şirket) tarafından çalışan, çalışan adayları, stajyer ve çırakların iş süreçlerinin yürütülmesi sırasında toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detaylar ve kişisel verilerin gizliliği, temel hak ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Vosmer Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; matbu formlar, e-posta ve kariyer sitelerine başvuru, Şirketimiz tarafından düzenlenen kariyer günleri ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle), başvurunuzun kabul edilmesi halinde özlük dosyasına ve iş süreçlerine bağlı olarak oluşturulacak form ve kayıtlar ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; i) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması başta olmak üzere), ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, v) İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bu işleme şartların bulunmaması halinde açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda toplama yöntemi ve hukuki sebebi belirtilen Çalışan / Çalışan Adayı / Stajyer Ve Çıraklarımızın İşlenen Kişisel Verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi gibi bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Lokasyon Verisi Veri sorumlusunun iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya çalışanların araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri gibi bilgiler
Özlük Bilgisi Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Hukuki İşlem Bilgisi Şirket’in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar gibi bilgiler
İşlem Güvenliği Bilgisi IP Adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel veriler
Risk Yönetimi Bilgileri Şirket’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Mesleki Deneyim Bilgisi Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi bilgiler
Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Sağlık Bilgileri Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri Kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin adli sicil kaydı gibi verileri
Araç Bilgisi Plaka, şasi, ruhsat bilgisi gibi bilgiler

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz,

 • Şirketin İnsan Kaynakları/İstihdam politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve ilkeleri dâhilinde işlenebilecektir.

 

Bu kapsamda Çalışan / Çalışan Adayı / Stajyer Ve Çıraklarımızın Kişisel Verileri İşleme Amacı kategorizasyonu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

İşleme Amacı Kategorizasyonu Açıklama
Şirketin İnsan Kaynakları/İstihdam politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi Özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması
Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Çalışanlar için ücret, SGK prim ve yan haklar ile menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dâhilinde; Şirketimizin ticari ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve ilgili kişi için hizmet sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.  Şirketimiz bünyesindeki kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar dahilinde yetki erişimine sahip çalışanlar tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gereken ölçüde erişilebilmektedir.

 

Bu kapsamda aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları Şirketimizin ticari ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve ilgili kişi için hizmet sunulması
Tedarikçiler Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirkete hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. İlgili kişi için hizmet sunulması
İş Ortakları Şirketin ticari faaliyetlerini birlikte yürüttüğü gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri Şirketimizin ticari ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari iş ve işlemlerinin yürütülmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK 11. madde uyarınca kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızı giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya e-posta ile kvkk@vosmer.com.tr ve güvenli elektronik imzalı vosmer@hs01.kep.tr (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere, www.vosmer.com.tr internet sitesinde yer alan Vosmer Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

Web: www.vosmer.com.tr

Mersis: 0925041251300013

Adres: Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR