• Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Vosmer Anonim Şirketi (“Kurum”) tarafından

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuzun İnsan Kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Kurum’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve Kurumumuz ve Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, vosmer.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Vosmer A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Toplanan kişisel verileriniz sadece yukarıda bahsi geçen amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından matbu formlar, kariyer internet sitemiz ve diğer kariyer siteleri, Kurumumuz tarafından düzenlenen kariyer günleri ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, kişisel veri işleme şartlarına ve bulunması halinde açık rızanıza dayanılarak toplanabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kanun’da öngörülen diğer yöntemler ile Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili hükümleri uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.