VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. KAPALI DEVRE KAMERA İZLEME FAALİYETİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)  10. maddesi çerçevesinde Vosmer Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş. (Şirket) bina ve tesislerinde kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detaylar ve kişisel verilerin gizliliği, temel hakları ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz (görsel kayıtlar ve plaka bilgisi), Veri sorumlusu sıfatıyla “Vosmer Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; iş bu aydınlatma metni ile birlikte Şirketimiz internet sitesinde KVKK Politikası içinde ilgili düzenlemeler yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılarak yerinde aydınlatma yapılmaktadır.

 

 1. Kamera ile İzleme Faaliyetlerinin Hukuki Sebebi ve Toplama Yöntemi

Kapalı Devre Kamera İzleme Faaliyetleri kapsamında Kişisel Verileriniz, veri kayıt sisteminin (kamera) bir parçası olarak otomatik yollarla toplanmakta, dijital ortamda kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir.  Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir. Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, i) Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket bina ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması amaçlarına bağlı olarak; ii) İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

 

 1. Kapalı Devre Kamera İzleme Faaliyetlerinin Amacı

Şirketimiz, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

Şirket bu sistemi yalnızca ziyaretçi, çalışan, bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrolü amacıyla ve bu amaçlar ile sınırlı olacak şekilde;

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi (gerektiğinde ve talep halinde),
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçları ile yürütmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

 1. Kapalı Devre Kamera İzleme Faaliyetleri Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

İşbu izleme faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket bina ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde, Şirket’in iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.  Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara Şirket içinde sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde Güvenlik Görevlileri ve Satış Müdürleri, Servis Şefleri, Bilgi İşlem’den sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK 11. madde uyarınca kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızı giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili talepleri Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya e-posta ile kvkk@vosmer.com.tr ve güvenli elektronik imzalı vosmer@hs01.kep.tr (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere, www.vosmer.com.tr internet sitesinde yer alan Vosmer Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

Web: www.vosmer.com.tr

Mersis: 0925041251300013

Adres: Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR